POLITYKA PRYWATNOŚCI

§ 1 Ustalenia wstępne

 1.  Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem Strony Internetowej pinokiomodels.com (zwanego dalej: „Stroną internetową”).
 2. Właścicielem Strony Internetowej i jednocześnie administratorem danych jest Wojciech Tubaja prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Wojciech Tubaja z siedzibą w Warlubie (86-160), ul. Bąkowska 16/14, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju, NIP: 5591903675, REGON: 369177267, zwany dalej pinokiomodels.com.
 3. Dane osobowe zbierane przez pinokiomodels.com za pośrednictwem Strony Internetowej są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.
 4. pinokiomodels.com dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Użytkowników odwiedzających Stronę Internetową.

§ 2 Rodzaj przetwarzanych danych, cele oraz podstawa prawna

 1. pinokiomodels.com zbiera informacje dotyczące osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością, osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz osób fizycznych reprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, zwanych dalej łącznie Klientami.
 2. Dane osobowe Użytkowników są zbierane w przypadku wysłania zapytania ofertowego. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 3. W przypadku zapytania ofertowego, Użytkownik podaje: a) adres e-mail; b) dane adresowe: kod pocztowy i miejscowość; kraj (państwo); ulica wraz z numerem domu/mieszkania; c) imię i nazwisko;  d) numer telefonu.
 4. W przypadku Przedsiębiorców, powyższy zakres danych jest dodatkowo poszerzony o:a) firmę Przedsiębiorcy;b) numer NIP.
 5. Podczas korzystania ze Strony Internetowej mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.
 6. Od Użytkowników mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych na Stronie internetowej. Podstawa prawna – prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.
 7. Dane osobowe przekazane pinokiomodels.com podawane są mu dobrowolnie, w związku z zawieranymi umowami współpracy

§ 3 Komu udostępniane lub powierzane są dane oraz jak długo są przechowywane?

 1. Dane osobowe Użytkowników przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta pinokiomodels.com. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom pinokiomodels.com co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy): a) Podmioty przetwarzające. pinokiomodels.com korzysta z dostawców, którzy przetwarzają dane osobowe wyłącznie na polecenie pinokiomodels.com. Należą do nich m.in. dostawcy świadczący usługę hostingu, usługi księgowe, dostarczający systemy do marketingu, systemy do analizy ruchu na Stronie internetowej, systemy do analizy skuteczności kampanii marketingowych; b) Administratorzy. pinokiomodels.com korzysta z dostawców, którzy nie działają wyłącznie na polecenie i sami ustalają cele i sposoby wykorzystania danych osobowych Użytkowników. Świadczą oni świadczą usługi płatności elektronicznych oraz bankowe.
 2.  Lokalizacja. Dostawcy usług mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).
 3. Dane osobowe Użytkowników przechowywane są: a) W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda wówczas dane osobowe Użytkowników przetwarzane są przez pinokiomodels.com tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić pinokiomodels.com i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata. b) W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, wówczas dane osobowe Użytkownika przetwarzane są przez pinokiomodels.com tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.
 4. Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Użytkownikom lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania Strony internetowej do preferencji Użytkowników, a także administrowania Stroną internetową.
 5. pinokiomodels.com, w przypadku skierowania do niego żądania, udostępnia dane osobowe, uprawnionym organom państwowym, w szczególności jednostkom organizacyjnym prokuratury, Policji, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

§ 4 Mechanizm cookies, adres IP

 1. Strona internetowa używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez pinokiomodels.com na urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej Stronę internetową, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia” oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać indywidualnych odwiedzających opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin na Stronie internetowej.
 2. pinokiomodels.com wykorzystuje dwa typy plików cookies: a) Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputerów Klientów. b) Cookies trwałe: są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego Klienta i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Klientów.
 3. pinokiomodels.com wykorzystuje cookies własne w celu: a) uwierzytelniania Użytkownika w ramach Strony internetowej; b) analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze Strony Internetowej, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.
 4. pinokiomodels.com wykorzystuje cookies zewnętrzne w celu: a) popularyzacji Strony internetowej za pomocą serwisu społecznościowego facebook.com (administrator cookies zewnętrznego: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii); b) popularyzacji Strony internetowej za pomocą serwisu społecznościowego plus.google.com (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA); c) zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA);
 5. Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Użytkowników Strony internetowej. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów Użytkownikom wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach Użytkownicy mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Strony internetowej będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.
 6. Poniżej przedstawiamy jak można zmienić ustawienia popularnych przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików cookies: a) przeglądarka Internet Explorer; b) przeglądarka Microsoft EDGE; c) przeglądarka Mozilla Firefox; d) przeglądarka Chrome; e) przeglądarka Safari;  f) przeglądarka Opera.
 7. pinokiomodels.com może gromadzić adresy IP Użytkowników. Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej Stronę internetową przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu. W większości przypadków jest przypisywany komputerowi dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem i z tego powodu traktowany jest powszechnie, jako nieosobista informacja identyfikująca. Adres IP jest wykorzystywany przez pinokiomodels.com przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu Strony internetowej, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści Strony internetowej.
 8. Strona internetowa zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych. pinokiogang.com nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące.

§ 5 Prawa osób, których dane dotyczą

 1. Prawo do cofnięcia zgody – podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO: a) Użytkownik ma prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzielił pinokiomodels.com; b) Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody; c) Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez nas zgodnie z prawem przed jej cofnięciem; d) Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Użytkownika żadnych negatywnych konsekwencji, może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem pinokiomodels.com może świadczyć jedynie za zgodą.
 2. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych – podstawa prawna: art. 21 RODO: a) Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – wobec przetwarzania jego danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli pinokiomodels.com przetwarza jego dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes, np. marketing produktów i usług pinokiomodels.com, prowadzenie statystyki korzystania z poszczególnych funkcjonalności Strony internetowej oraz ułatwienie korzystania ze Strony internetowej, a także badanie satysfakcji; b) Rezygnacja w formie wiadomości e-mail z otrzymywania komunikatów marketingowych dotyczących produktów lub usług, będzie oznaczać sprzeciw Użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych, w tym profilowania w tych celach; c) Jeżeli sprzeciw Użytkownika okaże się zasadny i pinokiomodels.com nie będzie miał innej podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych, dane osobowe Użytkownika zostaną usunięte, wobec przetwarzania których, Użytkownik wniósł sprzeciw.
 3. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) – podstawa prawna: art. 17 RODO: a) Użytkownik ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych; b) Użytkownik ma prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli: a)) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane; b)) wycofał określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o jego zgodę; c)) wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania jego danych w celach marketingowych; d)) dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem; e)) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie Państwa członkowskiego, któremu pinokiomodels.com podlega; f)) dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego; c) Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, pinokiomodels.com może zachować pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z usług pinokiomodels.com, czy też dodatkowo adresu zamieszkania/adresu korespondencyjnego, numeru zamówienia, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z zawartymi umowami sprzedaży lub świadczenia usług.
 4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych – podstawa prawna: art. 18 RODO: a) Użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych. Zgłoszenie żądania, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwia korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem. pinokiomodels.com nie będzie też wysłał żadnych komunikatów, w tym marketingowych; b) Użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia wykorzystania danych osobowych w następujących przypadkach: a)) gdy kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas pinokiomodels.com ogranicza ich wykorzystanie na czas potrzebny do sprawdzenia prawidłowości danych, nie dłużej jednak niż na 7 dni; b)) gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych Użytkownika zażąda ograniczenia ich wykorzystania; c)) gdy dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub wykorzystywane ale są one potrzebne Użytkownikowi w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; d)) gdy wniósł sprzeciw wobec wykorzystania jego danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na szczególną sytuację – ochrona interesów, praw i wolności Użytkownik przeważa nad interesami, które realizuje Administrator, przetwarzając dane osobowe Użytkownik.
 5. Prawo dostępu do danych – podstawa prawna: art. 15 RODO: a) Użytkownik ma prawo uzyskać od Administratora potwierdzenie, czy przetwarza dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, Klient ma prawo: a)) uzyskać dostęp do swoich danych osobowych; b)) uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych Użytkownika albo o kryteriach ustalania tego okresu (gdy określenie planowanego okresu przetwarzania danych nie jest możliwe), o prawach przysługujących Użytkownikowi na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską; c)) uzyskać kopię swoich danych osobowych.
 6. Prawo do sprostowania danych – podstawa prawna: art. 16 RODO: Użytkownik ma prawo do żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, Użytkownik, którego dane dotyczą ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym przez przedstawienie dodatkowego oświadczenia, kierując prośbę na adres poczty elektronicznej zgodnie z §7 Polityki Prywatności.
 7. Prawo do przenoszenia danych – podstawa prawna: art. 20 RODO: Użytkownik ma prawo otrzymać swoje dane osobowe, które dostarczył Administratorowi, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych. Użytkownik ma również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio takiemu innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. W takim przypadku Administrator prześle dane osobowe Użytkownik w postaci pliku w formacie csv, który jest formatem powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego i pozwalającym na przesłanie otrzymanych danych do innego administratora danych osobowych.
 8. W sytuacji wystąpienia przez Użytkownik z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, pinokiomodels.com spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – pinokiomodels.com nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Użytkownik uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania – o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.
 9. Użytkownik może zgłaszać do Administratora skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzana jego danych osobowych oraz realizacji przysługujących mu uprawnień.
 10. Użytkownik ma prawo żądać od pinokiomodels.com przekazania kopii standardowych klauzul umownych kierując zapytanie w sposób wskazany w §7 Polityki Prywatności.
 11. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia jego prawa do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

§ 7 Zmiany Polityki Prywatności

 1. Polityka Prywatności może ulec zmianie, odpowiednie zmiany zostaną udostępnione na Stronie internetowej pinokiomodels.com.
 2. Pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: contact@pinokiomodels.com